Ninh Bình: Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo chưa đáp ứng trình độ

1 năm trước 122

Ngày 6/9, Bộ Nội vụ đã công bố kết luận việc thực hiện các quy định của pháp luật về tuyển dụng, quản lý công chức của tỉnh Ninh Bình. Theo đó, nhiều tồn tại trong công tác quản lý và sử dụng công chức của tỉnh này đã được chỉ ra qua công tác thanh tra.

Chính sách thu hút tài năng không đúng quy định của pháp luật

Kết luận thanh tra nêu rõ, UBND tỉnh Ninh Bình áp dụng Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND ngày 15/12/2011 và Nghị quyết số 36/2012/NQ-HĐND ngày 20/12/2012 sửa đổi Nghị quyết số 27/2011/NQ-HĐND của HĐND tỉnh quy định về chính sách khuyến khích tài năng và thu hút một số đối tượng là người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Ninh Bình (sinh viên mới tốt nghiệp, sinh viên các trường dạy nghề trên địa bàn tỉnh tham gia công tác đoàn của tỉnh và đạt giải trong hội thi tay nghề giỏi cấp quốc gia, quốc tế, bác sỹ, dược sỹ tốt nghiệp hệ chính quy) là không đúng quy định của Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức và các văn bản hướng dẫn thi hành. Đến ngày 12/7/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 26/2014/NQ-HĐND bãi bỏ 02 Nghị quyết nêu trên. 

Quy định về phân cấp quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công chức, viên chức, lao động tỉnh Ninh Bình (kèm theo Quyết định số 10/2014/QĐ-UBND ngày 04/4/2014 của UBND tỉnh) có nội dung chưa phù hợp quy định tại Nghị định số 161/2018/NĐ-CP (về thẩm quyền quyết định thành lập và tiến hành kiểm tra, sát hạch các đối tượng được tuyển dụng trong trường hợp đặc biệt) nhưng chưa được kịp thời sửa đổi, bổ sung.

Sử dụng viên chức làm công việc của công chức

Về quản lý biên chế công chức, UBND tỉnh Ninh Bình và các cơ quan, tổ chức thực hiện cơ bản theo quy định pháp luật. Tuy nhiên, UBND tỉnh còn giao biên chế sự nghiệp làm công việc của công chức trong cơ quan hành chính. Tại thời điểm thanh tra, 12 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 39 viên chức để làm công việc của công chức và 4 cơ quan, tổ chức còn sử dụng 18 lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

 Bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo chưa đáp ứng trình độ - Ảnh 1.

Phó Chánh Thanh tra Bộ Nội vụ Trần Ngọc Huy công bố Quyết định thanh tra tại UBND tỉnh Ninh Bình. Ảnh: Thanh Tuấn

Trong giai đoạn thanh tra, UBND tỉnh tổ chức 2 kỳ tuyển dụng công chức năm 2018 và năm 2019 bằng hình thức thi tuyển và xét tuyển, qua đó đã tuyển dụng được 77 công chức ngạch chuyên viên, kiểm lâm viên. Về cơ bản, 2 kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức được UBND tỉnh thực hiện theo quy định.

Tuy nhiên thông báo tuyển dụng công chức không được niêm yết tại trụ sở cơ quan có thẩm quyền tuyển dụng (UBND tỉnh). Trong kỳ thi tuyển công chức năm 2019, UBND tỉnh không thực hiện việc thông báo bổ sung khi có thay đổi chỉ tiêu tuyển dụng, vị trí việc làm theo quy định; Hội đồng tuyển dụng công chức không báo cáo UBND tỉnh về kết quả tuyển dụng vòng 2; đồng thời, ban hành thông báo kết quả tuyển dụng là không đúng thẩm quyền quy định.

Đến thời điểm thanh tra, một số cơ quan, tổ chức chưa hướng dẫn công chức mới được tuyển dụng hoàn chỉnh đầy đủ thành phần hồ sơ công chức; còn 4 công chức đã được bổ nhiệm vào ngạch công chức nhưng chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Trình tự, thủ tục tuyển dụng, bổ nhiệm chưa đầy đủ

Đối với trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức, qua kiểm tra 50 hồ sơ cho thấy, có 5 trường hợp trước đó được tuyển dụng vào viên chức theo chính sách thu hút của tỉnh; 2 trường hợp tốt nghiệp đại học loại giỏi ở nước ngoài nhưng không thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục tuyển dụng; 1 trường hợp chưa có chứng chỉ quản lý nhà nước ngạch chuyên viên.

Về bổ nhiệm công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý, tại thời điểm thanh tra, 2 công chức được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý còn chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện, tiêu chuẩn chức danh theo quy định pháp luật hoặc quy định của UBND tỉnh. 20 trường hợp được bổ nhiệm, bổ nhiệm lại nhưng trước đó được tuyển dụng theo chính sách thu hút của UBND tỉnh hoặc được tiếp nhận từ doanh nghiệp, điều động từ đơn vị sự nghiệp,… không đảm bảo trình tự, thủ tục tuyển dụng.

Về hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ, đến thời điểm thanh tra, còn 4 cơ quan, tổ chức ký và sử dụng 14 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế trên, Thanh tra Bộ Nội vụ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình thực hiện đúng, đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý biên chế công chức; tuyển dụng công chức; xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên; bổ nhiệm công chức lãnh đạo, quản lý; số lượng cấp phó.

Không giao và sử dụng viên chức; hợp đồng lao động, hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17/11/2000 của Chính phủ làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.

Tiếp đó, xử lý theo thẩm quyền đối với 27 trường hợp được tuyển dụng theo chính sách thu hút của tỉnh hoặc chưa thực hiện đầy đủ quy trình tuyển dụng theo Kết luận số 71/TW ngày 24.3.2020 của Ban Bí thư.

Xử lý theo thẩm quyền đối với 1 công chức lãnh đạo phòng cấp huyện đang giữ ngạch cán sự và không đảm bảo thời gian giữ ngạch được bổ nhiệm sau ngày 28/12/2017.

Đặc biệt, cần chấm dứt việc sử dụng 14 hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước; không thực hiện việc ký và sử dụng lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ trong cơ quan hành chính nhà nước.